About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Ontwikkeling van een testobject voor beeldkwaliteitscontrole bij digitale borst tomosynthese

2011
GEENS, Kristof
Master in de industriële wetenschappen Nucleaire Technologie

Trefwoorden:

Abstract :
Ontwikkeling van een testobject voor beeldkwaliteitscontrole bij digitale borst tomosynthese

K. Geens(1), W. Schroeyers(1), N. Buls(2)
(1) XIOS Hogeschool Limburg, Agoralaan – Gebouw H, 3590 Diepenbeek
(2) UZ Brussel, dept. Radiologie, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel

DOELSTELLING: Een testobject ontwikkelen voor beeldkwaliteitscontrole bij een digitaal borst tomosynthese systeem en een vergelijking uitvoeren tussen standaard digitale mammografie en digitale borst tomosynthese (DBT).

MATERIALEN EN METHODEN: Het testobject moet bestaan uit een basis die equivalent is met het borstweefsel. In het testobject moeten objecten worden voorzien die in weinig contrast verschillen van de basis. Hiervoor zijn er metingen uitgevoerd voor het bepalen van de verzwakkingscoëfficiënt van verschillende polymeren.
Het testobject moet de mogelijkheid bezitten om de resolutie te meten bij tomosynthese en te vergelijken met mammografie. Hiervoor zijn er twee meetmodellen opgesteld. Het eerste model volgt het principe voor het bepalen van de rand respons functie (ESF), door middel van een randobject. Het tweede model volgt het principe voor het bepalen van de punt respons functie (PSF), door middel van een draad loodrecht op de detectorplaat. Er wordt nagegaan welk meetmodel het meest geschikt is.
Als slot is er naar een manier gezocht om structuur na te bootsen in het testobject met als doel het effect van anatomische overliggend weefsel te beschrijven. Aluminium wordt geplaatst op een fantoom met objecten om dit effect te bestuderen.

RESULTATEN EN CONCLUSIE: Als bevinding voor de samenstelling van het testobject wordt er als basis en object gekozen voor dezelfde polyurethane rubber, maar met een verschillende specifieke graviteit. Dit met als doel om contrast te creëren. Voor de basis wordt gekozen voor een specifieke graviteit van 1.00 en voor het object een specifieke graviteit van 1.04. De basis is vergelijkbaar met het borstweefsel en levert een goed contrast op met het object.
Uit de resultaten voor het bepalen van de resolutie wordt afgeleid dat resolutiebepaling volgens meetmodel 1 en 2 niet geschikt is. Meetmodel 1 levert veel ruisachtergrond op als gevolg van het homogeen randobject en meetmodel 2 levert veel artefacten op. Een nieuwe methode werd gezocht om de resolutie te bepalen. Meetmodel 2 wordt opnieuw genomen, maar nu met een draad schuin – evenwijdig met de detectorplaat. Uit de resultaten blijkt dat deze methode geschikt is. Een genomen lijnprofiel door dit model geeft een scherpe overgang tussen draad en basis van het fantoom.
Om het effect van overliggend weefsel te beschrijven is aluminium niet de beste keuze. Uit de bekomen mammo – en tomobeelden blijkt dat aluminium zich gedraagt als filter en hierdoor de gemiddelde energie in de bundel vermindert.

AANBEVELINGEN: Verdergaande studie moet het testobject uitbreiden. Bijvoorbeeld: het effect van anatomische structuren nabootsen in het fantoom, geabsorbeerde dosis
meten op verschillende posities in het fantoom, lokalisatie van objecten in het fantoom.

Abstract (English)

Development of a test object for image quality evaluation in digital breast tomosynthesis

K. Geens(1), W. Schroeyers(1), N. Buls(2)
(1) XIOS Hogeschool Limburg, Agoralaan – Gebouw H, 3590 Diepenbeek
(2) UZ Brussel, dept. Radiologie, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel

PURPOSE: To construct a testobject for image quality evaluation. This is applicable to a digital breast tomosynthesis system and make a comparison between standard digital mammography and digital breast tomosynthesis (DBT).

MATERIALS AND METHODS: The testobject must consist of a base that is equivalent with breast tissue. The testobject must be provided with objects that do not differ much in contrast with the base. Measurements to determine the attenuation coefficient are done on different polymers.
The testobject must have the possibility to measure the resolution with tomosynthesis and to compare this with the resolution of mammography. To reach this goal, 2 measurement models are formulated. The first model follows the principle concerning the determination of the edge spread function (ESF), by using an edge object. The second model follow the principle of determining the point spread function (PST), by using a thread skewed – perpendicular on the detector plate. Research is done to determine which measurement model most prefered is.
Finally, there has to be found a way to imitate structure in the testobject with the purpose to describe the effect of anatomical overlying tissue. Aluminium is placed on a phantom with objects to study this effect.

RESULTS AND CONCLUSION: Concerning the base of the phantom and object in the phantom, there is chosen for the same polyutherane rubber, but with a different specific gravity. This is done with the purpose to create contrast. Concerning the base, there is chosen for a specific gravity of 1.00 and for the object a specific gravity of 1.04 is determined. The base matches with the breast tissue and provides contrast with the object.
The results to determine the resolution lead to the conclusion that resolution determination according to measurement model 1 and 2 is not suitable. The measurements of the resolution according to measurement model 1 provides a lot of background noise and measurement model 2 provides a lot of artifacts. There has to be found another way to determine the resolution. Measurement model 2 is taken again, but now with a thread skewed – parallel to the detector plate. The results show that this method is suitable. This model represents the thread precisely. A line profile that is taken by this model gives a sharp transition between thread and base of the phantom.
The use of aluminium is not the best choise to describe the effect of overlying tissue. The resulting mammo - and tomo images prove that aluminium shows the behaviour of a filter and therefore, the average energy in the bundle diminishes.

RECOMMENDATIONS: A proceeding study must expand the testobject. For example: imitate the effect of anatomical structures in the phantom, measure absorbed dosis on several positions in the phantom, localisation of objects in the phantom.


Full text:
File Size Type Checksum
200700639_11.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1332 keer bekeken en 3 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GEENS, K. (2011). Ontwikkeling van een testobject voor beeldkwaliteitscontrole bij digitale borst tomosynthese. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c223986013c24d5e60a000b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact