About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Een projectmatige aanpak van de delocalisatie van de Belgische operationele eenheid in Libanon
Author :
EVERAERT, Frank
Abstract : Abstract in Nederlands

In augustus 2006 reageert de Belgische regering op een oproep van de Verenigde Naties om haar troepenmacht in Libanon Ė UNIFIL - te versterken. De uitbreiding van UNIFIL heeft als doelstelling de rust en vrede te herstellen in het zuiden van Libanon na de zware gevechten tussen Hezbollah aanhangers en de IsraŽlische strijdkrachten.
Initieel worden een 400 tal Belgische militairen ontplooid in het zuiden van Libanon in het dorp TIBNIN. In de loop der jaren wordt de omvang en de capaciteit van het detachement meerdere keren afgebouwd. In oktober 2010 wordt het detachement verder gereduceerd van 150 naar 100 militairen en beschikt het voortaan nog over ťťn capaciteit; ontmijning.
Deze reductie gaat gepaard met een verhuis van het detachement van TIBNIN naar AT TIRI. In AT TIRI wordt, na aanpassing van de infrastructuur, het Belgisch detachement ondergebracht bij een bestaand Frans bataljon. De militaire compound in TIBNIN wordt vervolgens ontmanteld en overtallig materiaal wordt afgevoerd naar BelgiŽ.
Vanuit het oogpunt van de projectmanagementmethodologie (en meer bepaald; de 42 projectmanagementprocessen in de PMBOK) wordt beschreven hoe dit project werd aangepakt. Er wordt vanuit de projectmanagementmethodologie en rekening houdend met de 'lessons learned', vervolgens voorstellen geformuleerd om de huidige aanpak aan te passen waar wenselijk. Uiteindelijk leidt dit tot de ontwikkeling van een generieke, projectmatige canvas voor toekomstige, gelijkaardige projecten.
De generieke canvas benadrukt het belang van Scope, Risk, Time en Communications Management in militaire projecten. Procurement en Cost Management zijn daarentegen van minder belang voor de militaire projectofficier. Earned Value Management wordt niet weerhouden voor het opvolgen van militaire projecten.
In tegenstelling tot het plannen en uitvoeren van strikt militaire opdrachten bestaat er geen vaste werkwijze en opgelegde structuur voor het plannen en uitvoeren van andere projecten binnen een militaire omgeving. De belangrijkste conclusie en aanbeveling is dan ook dat een aangepast gebruik van de projectmanagementmethodologie samen met een projectmanagementsoftware en de toepassing van de generieke canvas zal leiden tot een efficiŽntere organisatie en verwezenlijking van militaire projecten binnen een operationele omgeving.
Kapitein-commandant Frank EVERAERT is sinds juli 2010 werkzaam in de staf van Defensie, Divisie Operaties en volgt o.a. het Belgisch detachement in Libanon op. De externe promotor, Fregatkapitein Militair Administrateur Brevethouder DaniŽl DIERICKX, is eveneens werkzaam in de operationele tak van Defensie en was nauw betrokken bij de logistieke planning van dit project. De interne promotor, Ing MBA Ronny SCHEPMANS is als gastdocent verbonden aan XIOS. Zijn kennis van Defensie is gebaseerd op zijn langdurig engagement als Reserve Officier en zijn actieve deelname in regionale verenigingen voor reserve-officieren. Hij is momenteel werkzaam als 'director quality business group personal care' bij Philips.

Abstract in English

In august 2006, the Belgian government responded to a request from the United Nations to reinforce their forces in Lebanon Ė UNIFIL. The build up of UNIFIL aimed to restore peace in the southern part of Lebanon in the aftermath of heavy fighting between Hezbollah factions and the Israeli Defence Forces.
At the beginning, some 400 Belgian troops were deployed in the south of Lebanon near the small village of TIBNIN. In the following years the amount of Belgian troops deployed and their capability were reduced in incremental steps. In October 2010, the detachment has been further reduced from 150 to 100 persons and retains only one capability; demining.
This downgrading in number of troops coincides with the move of the detachment from TIBNIN to AT TIRI. After a build up of infrastructure, the Belgian detachment will occupy the compound of AT TIRI together with a French battalion. After the move to AT TIRI, the old compound at TIBNIN needs to be build down and excessive equipment has to be transported to Belgium.
The project management methodology (and in particular the 42 project management processes) as described in the PMBOK, are being used to describe how this project was conducted. Based on the project management methodology and taking in account the lessons learned, propositions are suggested to improve our current way of working if need be. Ultimately, this leads to the development of a generic, project based framework aimed at future projects.
The need for thorough Scope, Risk, Time and Communications Management in military projects is in particular emphasized in the generic canvas. On the other side, Procurement and Cost Management are less relevant for the military project manager. Earned Value Management is not retained in the generic canvas as a tool for monitoring project progress.
Contrary to the planning and executing of pure military missions, there is no unique way of organizing or a mandatory structure for planning and executing any other type of project within a military environment. Hence the most important conclusion and recommendation is that an adapted use of project management methodology in conjunction with a project management software tool and the use of the customized generic canvas will lead to a more efficient organization of military projects within an operational environment.
Senior Captain Frank EVERAERT works since July 2010 at the joint headquarters of Defence at the Operations Division. The follow up of the deployed troops in Lebanon is a part of his job. His external promoter, Commander senior grade and Military Administrator DaniŽl DIERICKX works as well in the operational part of Defence and was closely involved in the logistic planning of this project. The internal promoter, Ing MBA Ronny SCHEPMANS gives guest lectures for the project management course at XIOS. His extensive knowledge on the Belgian Forces is based on a long lasting commitment as officer in the Reserve Force and as an active member in regional associations for officers in the Reserve Force. He is currently working at Phillips as director quality business group personal care.
Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200901213_11.pdf 684 KB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200901213_11.B1.doc 2 MB Microsoft Word MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master na master in projectmanagement
Degree level : Master
Discipline : Projectmanagement
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Ronny Schepmans
External Promotor : dhr. FKP MAB D. Dierickx (Defensie)
Notes :
Embargo : false
Created : 10/01/2013 16:15
Last modified : 08/02/2013 11:05
Appears in :
2011
Views : 1399
Downloads : 3
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact