About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Geleerde lessen P2-project
Author :
ARIEN, Frédéric
Abstract : Abstract "Geleerde lessen P2-project"
Evaluatie is belangrijk om te groeien. "Geleerde lessen P2-project" kijkt terug naar het verloop van het project vanuit een projectmanagement perspectief. Het klantspecifieke productontwikkeling project wordt onder de loep genomen vanaf de eerste vraag van de klant t.e.m. de overdracht naar serie-productie. Het P2-project is uitgevoerd door Plastiflex in opdracht van Saunier Duval. Het projectdoel was de ontwikkeling en het in serieproductie brengen van flexibele drainageoplossingen voor de P2-boilers van Saunier Duval.
Om het project te analyseren, wordt er gekeken naar de 3 klassieke beperkingen van elk project: scope, tijd en kosten. Het grootste deel van de klantspecifieke productontwikkeling projecten binnen Plastiflex hebben een vaste scope. Op vlak van de scope is de afwijking dus ook beperkt. Het P2-project is t.o.v. de initieel geplande opleveringsdatum 24 weken later opgeleverd. Dit grote verschil is veroorzaakt door het uitstellen van de marktintroductie voor de P2-boilers. T.o.v. de gewijzigde opleveringsdatum heeft het project, op een totale projectduur van 53 weken, 2 weken vertraging opgelopen. Het uitstellen van de marktintroductie heeft niet enkel nadelen, maar ook voordelen voor de uitvoering. Er komt namelijk meer tijd ter beschikking om het project te verwezenlijken. Daarom wordt er nagegaan of het project tijdig zou zijn opgeleverd indien de marktintroductie volgens schema verlopen was. De meerkost van het P2-project werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de assemblage tooling en was het gevolg van een foutieve assumptie.
Verder wordt er per procesgroep nagegaan welke processen van de PMBOK guide toegepast zijn voor het P2-project. Hieruit bleek dat de initiatie- en planningsprocessen beperkt zijn uitgevoerd. Hierdoor werd er bij de uitvoering, het opvolgen en controleren van het project achter de feiten aangehold. Tijdens de initiatie is er te weinig aandacht uitgegaan naar het identificeren van de stakeholders, het opstellen van meetbare objectieven en de ontwikkeling van een project charter. Dit heeft geleid tot extra kosten omwille van change requests, een onduidelijk gedefinieerd einde en foutieve assumpties. Tijdens het inplannen van het project is er hoofdzakelijk gekeken naar de technische zijde van het project. Er is geen aandacht besteed aan communicatie, projectrisico's, projectkwaliteit en de teamleden. Omwille van de beperkte voorbereiding zijn er vele hindernissen tijdens de uitvoering overwonnen moeten worden. Het vlotte verloop tijdens de uitvoering is dan ook te danken aan inzet van de teamleden.
Dit alles wordt afgesloten met aanbevelingen voor de projectmanager en Plastiflex als organisatie. Kort samengevat moet de projectmanager meer aandacht besteden aan de projectaspecten i.p.v. enkel te kijken naar de technische aspecten, met andere woorden moet men handelen als een projectmanager en niet als een ingenieur. Plastiflex kan het werk van de teamleden en de projectmanager vereenvoudigen door een cultuur van projectmatig werken te creëren. Het definiëren en implementeren van enkele basisprocessen en tools is een eerste stap naar een projectmatige cultuur.
"Geleerde lessen P2-project" is geschreven door Frédéric Ariën met ondersteuning van interne promotor Phillipe Bleiman en externe promotor Raf Van Roy.

Abstract "Lessons learned P2-project"
Reflection a critical skill for growth. The P2-project was commissioned by Saunier Duval and conducted by Plastiflex. The project goal was to develop flexible drainage solutions for the P2-boilers of Saunier Duval and bring the products into serial production. "Lessons learned P2-project" looks back at the P2-project trough the eyes of a project manager. The customer-specific product development project is investigated from the first customer demand till transfer to mass production.
To analyse the project, the three classical limitations of each project are evaluated: scope, time and cost. Most of the customer-specific product development projects within Plastiflex have a fixed scope. Therefore, deviations of scope are limited. The P2-project has been delivered 24 weeks later then the initial planned delivery date. This difference is mainly caused by postponing the market-launch of the P2-boilers. Compared to the revised completion date, the project was completed 2 weeks behind schedule. This resulted in a total project duration of 53 weeks. Delaying the launch has not only disadvantages but also advantages for execution since more time becomes available to complete open work-packages. By investigating the scenario "what if the market-launch hadn't been delayed" the question is answered whether the project could have been on time if the market-launch had been executed as planned. Looking at the costs, it can be concluded that the assembly tooling, due to an incorrect assumption, was the main cause of the project cost overrun.
Furthermore, for each process group it has been examined which processes of the PMBOK guide where used for the P2-project. Out of this examination it became clear that a lot of the initiation and planning processes where skipped. Due to the absence of proper initiation and planning a lot of catching up was required during the executing phase of the project. During initiation, too little effort was put in identifying the stakeholders, the establishment of measurable objectives and developing a project charter. This led to increased costs due to change requests, an unclear project end and faulty assumptions. While scheduling the project activities all attention went to the technical aspects no attention was given to the managerial side of the project. No attention was given to topics like communication, project risks, project quality and team members. Due to the limited preparation, many obstacles had to be overcome during the execution phase. The successful project finalization is the result of the contributions and efforts of the team members.
Together with the conclusions, recommendations are formulated for both the project manager and Plastiflex as an organization. Summarized, the project manager needs to focus more on aspects of the project instead of just looking at the technical aspects. In other words, act more as a project manager and less as an engineer. Plastiflex could support the team members and project manager by creating a project culture. Defining and implementing some basic processes and tools are a first step towards a project culture.
Lessons learned P2-project is written by Frederic Ariën with the support of Phillipe Bleiman, internal promoter and Raf Van Roy, external promoter.


Publisher : Xios
Publication date : 2011
Full text :
File Size Type Checksum
200900115_11.pdf 2 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master na master in Projectmanagement
Degree level : Master
Discipline : Projectmanagement
Grantor of degree : Xios
Department : TIW
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : P. Bleiman
External Promotor : R. Van Roy (Plastiflex)
Notes :
Embargo : false
Created : 11/01/2013 10:22
Last modified : 08/02/2013 13:33
Appears in :
2011
Views : 1324
Downloads : 26
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact