About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Horizontal alignment of highway off-ramps: the effect on cognitive classification and driving behaviour

2012
STEVENS, Geert
Master in de industriėle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract (Dutch)

Belgiė is een land met een van de hoogste autowegen- en bebouwingsdichtheden ter wereld.
Dit weerspiegelt zich onder andere in het hoogste aantal ongevallen per duizend kilometer
snelweg binnen Europa. Meer specifiek vielen er in 2008 139 dodelijke slachtoffers op de
Belgische snelwegen. Daarenboven, door de beperkte beschikbare ruimte en het ontbreken
van duidelijke richtlijnen, is er een grote variėteit aan snelwegafritten ontstaan.
Zelfs al voldoet een afrit aan technische eisen, wil dit niet altijd zeggen dat de gekozen
afrit de meest verkeersveilige is. De interactie tussen de weggebruiker en de wegomgeving
is immers een complex gegeven en is niet eenduidig vastgelegd voor alle weggebruikers.
Fenomenen als "highway hypnosis" en "speed adaptation" treden vaak al op na het slechts
kort berijden van een snelweg en de weerslag van deze fenomenen blijft zelfs na de afrit
verder duren.
In deze tweedelige studie worden allereerst de Vlaamse afritten in kaart gebracht.
Parameters als geometrie, kruispunt en omgeving worden in een database geplaatst. Deze
database wordt vervolgens gelinkt aan een ongevallendatabase die alle Vlaamse ongevallen
tussen 2004-2007 bevat. Om ongevallenfrequenties voor de afritten te kunnen opstellen,
wordt de database verder gekoppeld aan een database met verkeersvolumes en snelheden.
Deze gehele analyse dient als aanzet voor het tweede deel van dit onderzoek.
Het tweede deel van deze studie omhelst een rijsimulatoronderzoek. Bij dit onderzoek
wordt gebruik gemaakt van een virtuele omgeving zodanig dat wegkenmerken en hun
invloeden op het rijgedrag op een veilige manier geanalyseerd kunnen worden. Een
antwoord werd geformuleerd op de volgende twee vragen:
1. Onderschatten bestuurders hun snelheid na het rijden op een snelweg?
2. Heeft de vormgeving van de afrit invloed op het rijgedrag op de aangrenzende wegen?
In totaal werden 55 proefritten verdeeld over 4 ontwerpen van afritten (0°, 45°, 90° en
180°) en werden de resultaten statistisch geanalyseerd.

Abstract (English)

Belgium is a country with one of the highest highway and building densities in the world.
For instance, this leads to the highest number of accidents per thousand kilometers
of motorway in Europe. More specifically, there were 139 deaths in 2008 on Belgian
motorways. Furthermore, the limited available space and the absence of clear guidelines
has led to a great variety of off-ramp designs.
Even if an off-ramp complies with the technical demands, this does not necessarily
mean that the chosen solution is the safest. There is a complex interaction between
the road user and the road environment, which is uniquely defined for each road user.
Phenomena such as highway hypnosis and speed adaptation can occur rapidly after the
driver enters a highway environment. The effect of these phenomena can keep on lasting
even if the highway has been left.
In this twofold study, firstly, all Flemish off-ramps are mapped. Parameter such as
geometry, intersection and environment are added to a database. This database then gets
linked to a database containing all Flemish road accidents between 2004 and 2007. In
order to calculate the accident frequencies for these off-ramps, this database also gets
linked to a database containing daily ramp volume and mean speeds. This first part of
the study serves as an onset for the second part of the study.
The second part of this study is a driving simulator study. In this part, virtual reality
is used to safely analyze the influence of road characteristics on the driving behavior. An
answer will be formulated on the following two questions:
1. Do drivers underestimate their driving speed after prolonged driving in a highway
environment?
2. Do different off-ramp shapes have a different effect on driving behavior, in particular
on speed choice, on connection roads?
In total, 55 participants were divided into groups driving on four different off-ramp
layouts (0°, 45°, 90° en 180°). Results were statistically analyzed.

Full text:
File Size Type Checksum
200701227_12.pdf 19 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1753 keer bekeken en 7 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

STEVENS, G. (2012). Horizontal alignment of highway off-ramps: the effect on cognitive classification and driving behaviour. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c70d3414b01a6.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact