About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Modern industrieel beleid benchmark

2012
DONNE, Jelle
Master in de industriŽle wetenschappen: Verpakkingstechnologie

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract (Nederlands)

In deze thesis wordt een vergelijkende studie gemaakt tussen kleine en middelgrote verpakkingsproducenten (drukkerijen, golfkartonproducenten, flexibele verpakkingen, inkten, etc.) in BelgiŽ over de inzet van modern industrieel beleid (Lean, Six Sigma, energiemanagement, etc.) en gezond verstand. Dit modern industrieel beleid is in theorie de best mogelijke manier om bepaalde handelingen uit te voeren.
Benchmarken om te leren is het doel. Aan de hand van deze thesis en exclusieve rapporten voor de betrokken bedrijven, krijgt de verpakkingsproducent bevestiging van waar men al goed bezig is en waar er nog potentieel tot verbetering is.
De studie is uitgevoerd met behulp van een zelf gecreŽerde vragenlijst die gebaseerd is op basis van wetenschappelijke literatuur en professionele studies. In totaal zijn tien bedrijven gebenchmarkt omtrent volgende vier thema's:
Sturende processen;
Productie ondersteunende processen;
Personeelsbeleid;
Energie en milieu.
Deze vier thema's omvatten samen 28 onderwerpen die elk nog eens opgedeeld zijn in vijf niveaus (1-laagst, 5-hoogst). Het zwaartepunt van de studie ligt voornamelijk op de 'productie ondersteunende processen' en het 'personeelsbeleid', met beide 10 onderwerpen.
Op onderwerpen waarbij korte en lange termijn denken (bedrijfsstrategie en plannen en organiseren), het inspelen op klantenwensen (klachtenmanagement) en kostenbesparende maatregelen (voorraadbeheer en nauwkeurig verbruik grondstoffen) belangrijk zijn, wordt het beste gescoord. Afgaande op het gemiddelde resultaat en de relevantie van het onderwerp, kwamen volgende items als zwakste uit de studie: Productie, het meten van variabelen ('overall equipment effectiveness' en prestatiemanagement) en het trainen van werknemers (management rol en leiderschap en training).
Met een gemiddelde score van 2,2 op 5,0 mag geconcludeerd worden dat het allemaal nog wel wat beter kan, maar dat de bedrijven zeker op de goede weg zijn. Belangrijk is te onthouden dat, indien verbeteringen worden doorgevoerd, dit over de gehele lijn gebeurt. Suboptimalisatie vraagt immers veel energie maar levert nooit zulke goede resultaten op als gestage algemene verbeteringen.

Abstract (Engels)

This thesis is a comparative study between small and medium packaging manufacturers (printers, cardboard, flexible packaging, inks, etc.) in Belgium on the use of world class manufacturing and common sense. This world class manufacturing is theoretically the best possible way to perform certain actions.
Benchmarking to learn is the goal. On the basis of this thesis and exclusive reports for the companies involved, the packaging manufacturers receives confirmation about the subjects where they are already doing well, and those where is still room for improvement.
The study was conducted using a self-created questionnaire, which was based on scientific literature and professional studies. In total, ten companies were benchmarked on four themes:
Management processes;
Supporting processes;
Personnel policy;
Energy and environment.
These four themes together include 28 topics, each one subdivided into five levels (1-lowest, 5-highest). The focus of the benchmark is primarily on the 'supporting processes' and 'personnel policy', both with 10 topics.
The topics where short and long time thinking (business strategy and planning and organizing), responding to customer requests (complaints management) and cost-saving measures (inventory management and accurate consumption commodities) are important, come out on top of the study. Based on average results and the relevance of the subject, following items were the weakest of the study: Production, measuring variables (OEE and performance management) and training of employees (management and leadership roles and training).
With an overall score of 2.2 out of 5, we can conclude that there is still a long way to go implementing world class manufacturing. But the companies are certainly on the right track. Important to remember is the fact that steady general improvement is more important than suboptimization, which require more energy and never yield the same good results.

Full text:
File Size Type Checksum
200800241_12.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1691 keer bekeken en 5 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

DONNE, J. (2012). Modern industrieel beleid benchmark. Unpublished thesis, Xios, TIW.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae680b43c26317b013c8a85dbc701fb.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact